Service Mind
(บริการด้วยใจ)
Professional Team
(ทีมงานมืออาชีพ)
Customer Satisfy
(ตอบสนองลูกค้า)

บริษัท ทรัพย์พรชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 ประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), แบตเตอรี่ (Battery) รวมถึงการให้บริการออกแบบ และติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด งานปรับปรุง งานตรวจสอบ สำหรับระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจโดยการบริหารงานและควบคุมงานโดยผู้บริหาร และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รวมถึงช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎหมายแรงงานบังคับใช้ ปีพ.ศ.255... Read more

Copyright © 2017 Suppornchai Intertrading Co.,Ltd. All Rights Reserved.